پروژه های انجام شده تا عمق خاکبرداری بیش از 30 متر

نام پروژه

موضوع پیمان

مدت زمان انجام تعهدات

سیستم سازه نگهبان

عمق گود

(متر)

سطح شاتکریت (مترمربع)

طول نیل گذاری (متر)

مخاطرات

مجتمع گلنار

پایدارسازی جدار گود مجتمع گلنار

3 ماه

استرند ، نیل و دیوار برلنی

35 متر

2063.21

نیل

استرند

وجود قنات ، وجود ساختمان 5 طبقه قدیمی در جدار گود

3544

1299

مجتمع مسکونی محمودیه 2

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی محمودیه 2

4 ماه

نیل و انکر

31 متر

2951.79

11766

وجود ساختمان 8 طبقه در جدار گود

مجتمع تجاری اداری شریعتی محوی

پایدارسازی جدار گود مجتمع تجاری اداری شریعتی محوی

 

استرند و نیل

31 متر

 

 

خاک کاملاً ریزشی ، وجود ساختمان های قدیمی در جدار گود

بالا